A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

tok száma száma

A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A középiskolában – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Záradékok