Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

Budapest XII. Meredek utca 1.

 

 

I. Általános rendelkezések

 

 1. § A Házirend célja,hogy szervezeti keretek közé rendezze az iskolai életet, meghatározza azokat a szabályokat, melyek szerint az iskolai munka folyik, és biztosítsa az érvényes jogszabályok érvényesülését az intézmény életében.
 2. § A Házirend hatálya

(1) A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a pedagógusokra, az iskola dolgozóira és a tanulók szüleire vonatkoznak. A Házirend hatályos az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a részvétel az iskola szervezésében történik.

(2) Ez a Házirend a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba, és kétévente felülvizsgálandó.

 1. § A Házirend megismerésének módjai

(1) A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a tanulónak/szülőnek át kell adni.
(2) A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a tanári szobákban és az iskola honlapján.

(3) A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait az osztályfőnököknek minden tanév elején meg kell beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán valamint a szülőkkel az első szülői értekezleten.

(4) Minden érintett tájékoztatást kérhet a hatályos Házirendről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől azok fogadóóráján vagy más, előre egyeztetett időpontban, vagy írásban.

II. A jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának módja

 

 1. § A tanulói jogok

(1) Kötelezettségének teljesítésétől függetlenül minden tanulót megilletnek a törvény által biztosított egyéni és közösségi tanulói jogok.

(2) A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól gyakorolhatja.

 

 1. § Az egyéni tanulói jogok

Minden tanulót megilleti a jog, hogy

a) képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, valamint részt vegyen az érdeklődési körének megfelelő tanulmányi versenyeken

b) a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék

c) iskolánk tiszteletben tartsa a tanuló személyiségének szabad kibontakoztatáshoz való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát

d) a törvényi feltételek teljesülése esetén ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesüljön. A lehetőségekről és igénylés rendjéről a gyermekvédelmi felelősöktől vagy az illetékes igazgatóhelyettestől kaphat felvilágosítást a tanuló vagy szülője/gondviselője

e) naprakész tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen

f) hiányzásból eredő lemaradása esetén tanári segítséget kérjen, és – a szaktanárral való megegyezés alapján – haladékot kapjon az adott anyagból történő beszámoltatásra

g) igénybe vegye iskolánk eszközeit és létesítményeit (könyvtár, informatika-terem, előadótermek, sport- és szabadidő-létesítmények)

h) az iskolaorvosnál, valamint a fogászati szűrővizsgálatokon rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön (ennek menetét lásd a sz. mellékletben)

i) diákkör létrehozását kezdeményezze – az iskola igazgatóját írásban tájékoztatva erről –, ha a diákkör céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha az összejöveteleken a kör minden tagja megtartja a Házirend előírásait

j) tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, valamint – ha törvény másképp nem rendelkezik – iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek

k) jelentkezzen osztálya évenkénti tanulmányi kirándulására

l) jelentkezzen bármely egyéb, iskolai szervezésű, tanórán kívüli foglalkozásra, kirándulásra, túrára, táborra

m) bármikor, de különösen a diákfórumokon kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, egyéb dolgozóihoz és az iskolaszékhez; kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon

n) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon nyilvánítson véleményt minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, iskolánk működéséről bármely osztályfőnöki órán, az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzatban, valamint a diák közgyűlésen a DÖK szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

o) az iskolánk pedagógiai programjában és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között a szabadon választható órakeretből megválassza azokat a tárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint – ha erre lehetőség van – a tantárgyat tanító pedagógust. Támogatást, segítséget kapjon továbbtanulási kérdésekben, tantárgyválasztásban. A választható tárgyak listáját az iskolavezetés minden tanév április 15-ig közzéteszi. A tanulóknak május 20-ig kell dönteni, mely tárgyat tanulják a következő tanévben. Ha a tanuló döntését módosítani kívánja, a tanév elején szeptember 15-ig, illetve a tanév végén írásban nyújthatja be kérelmét az igazgatónak, aki engedélyezheti ezt. Az iskola igazgatója – különösen indokolt esetben – felmentést adhat az adott tárgy tanulása alól. A választott tárgyak órái az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb osztályba lépés tekintetében kötelező tanórai foglalkozásnak számítanak.

p) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy ezzel nem sérti másoknak jogait

q) választó és választható tagként részt vállaljon gimnáziumunk diákönkormányzatának megalakításában, és – jogszabályban meghatározottak szerint – annak keretein belül részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, az iskolai élet irányításában, továbbá, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért

r) magántanuló legyen, továbbá, hogy – jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. A magántanulói jogviszony létesítését írásban kell bejelenteni az iskola igazgatójának, az ő joga és kötelezettsége annak mérlegelése, hogy a szülő választása nem ellentétes-e a gyermek érdekeivel, és kell-e további lépéseket tennie az ügyben

s) amennyiben a gimnazista tanuló olyan tantárgyat szeretne tanulni, illetve érettségi tárgyként választani, amelyet iskolánkban nem tanítunk – ha megoldható –, vendégtanulóként megtegye ezt másik középiskolában

t) kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról

u) kérésére iskolai hit- és vallásoktatásban részesüljön – az egyházak által szervezett hittanórák időpontjai a portán kifüggesztve láthatók

v) osztályfőnökétől, a szaktanároktól, az iskola dolgozóitól (iskolatitkárok) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, és szükség esetén kérhesse az őt ért sérelem orvoslását

w) igénybe vegye a napközit és a tanulószobát a sz. mellékletbenjelzett módon

x) a 8. évfolyamon igénybe vegye az osztályfőnöke és az illetékes igazgatóhelyettes folyamatos segítségét a továbbtanulási lehetőségekről való tájékozódásban és a választásban;

y) kérje átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe

 

 1. § A közösségi jogok érvényesítése

(1) Az egyes osztályközösségek e jogaikkal az osztályok diákbizottságaiban és/vagy a diákönkormányzaton keresztül élhetnek. Álláspontjuk kialakításához igényelhetik osztályfőnökük és az adott osztályt tanító pedagógusaink véleményét, de álláspontjukat mindenkor a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint kell kialakítaniuk. Ehhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. A diákönkormányzat véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének a legalább az egyes évfolyamokra járó tanulók minősülnek.

(2) Hasonlóképpen a szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvényben biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatban a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.

(3) A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga.

a) A szülő saját vagy gyermeke ügyében igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot.

b) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, egyben kötelessége is, hogy a nevelőtestület által javasolt alkalmakon megjelenjen.

c) A szülői szervezetek és a DÖK közös kezdeményezésére a tanulói fegyelmi eljárás előtt egyeztető eljárás folytatható le. Az eljárást a kérelem beérkezése után az intézmény igazgatója rendeli el.

(4) A diákönkormányzat a Köznevelési Törvény értelmében adott esetekben döntési, egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol.

 

 1. § A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók tájékoztatásának rendje és formái

(1) A tanulói jogok érvényesítésére a rendszeres tanár-diák együttműködésen kívül lehetőséget nyújtanak az osztályfőnöki órák és a diákönkormányzat választmányi összejövetelei.

(2) Az osztályközösség érdekeinek védelmében az osztályfőnöki órákon emelhetnek szót a tanulók.

(3) A tanulók osztályonként és évfolyamonként is diákképviselőket választanak. Az osztályok képviselői havi rendszerességgel gyűlnek össze a diákönkormányzat működését segítő pedagógussal. Ezeken a fórumokon lehetőségük van a napi gondjaikat felvetni, véleményt nyilvánítani az őket érintő kérdésekről. Az iskola igazgatója, helyettesei, a diákönkormányzat segítő tanára a diákönkormányzat vezetőivel negyedévente diákfórumot tart. A tanév végi diákközgyűlés is a jogok érvényesítésének lehetőségét szolgálja.

(4) Ha a diák súlyos jogsértést tapasztal, akkor tegyen azonnal panaszt annál a személynél, aki a jogsértést elkövette. Amennyiben ezzel nem jár sikerrel, akkor osztályfőnökétől kérjen segítséget. Ha így sem születik megoldás, akkor a tanuló forduljon a diákönkormányzat munkáját segítő tanárhoz, mint a tanulói jogok érvényesülésének biztosához. Végső lépésként írásban kérhető jogorvoslat az iskola igazgatójától, akinek kötelessége kivizsgáltatni az esetet.

(5) A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetőtábla, a honlap és az elektronikus napló szolgálja. Az iskola tájékoztató eszköze az iskolai rádió, amelyet a felelős pedagógus és a diákönkormányzat működtet.

(7) A tanulók hivatalos ügyeiket az iskolatitkároknál, a tanítási napokon, a titkárság ajtaján kifüggesztett időpontokban intézhetik.

(8) A tanuló és a szülők a tanuló tanulmányi előmeneteléről, iskolai életéről (pl. késések, hiányzások) elektronikus naplón keresztül értesülnek. Az ehhez történő hozzáférést az osztályfőnököktől, valamint az igazgatóhelyettesektől kaphatják meg.

III. A tanulók kötelezettségeinek teljesítésének módja

 

 1. § Kötelezettségek

(1) Minden tanulónak kötelessége, hogy

a) ismerje meg, tartsa be és társaival is tartassa be a Házirendet

b) szüleit/gondviselőjét a lehető leghamarabb ismertesse meg az okirattal

c) az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és tanulótársai emberi méltóságát és személyiségi jogait tartsa tiszteletben, és ne akadályozzon mást jogainak gyakorlásában

d) legyen ápolt és tiszta; öltözete, megjelenése és viselkedése ne legyen feltűnő, kihívó, vagy a természetestől eltérő, kirívó

e) képességeinek és érdeklődési körének megfelelően, rendszeres munkával, az iskolában és az iskolán kívül tanúsított kulturált magatartással tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek, ezzel is erősítve az iskola jó hírnevét és hagyományait

f) magánjellegű megnyilvánulásaiban az iskola jó hírnevét ne veszélyeztesse

g) a kötelező órákon tanulói jogviszonya teljes ideje alatt, a választott foglalkozás(ok)on pedig az adott tanévben rendszeresen vegyen részt

h) a szaktanár által megadott időpontig minden, hiányzásból eredő lemaradást bepótoljon

i) ellenőrző könyve/tájékoztató füzete és az adott tanórához szükséges felszerelése már a tanár belépésekor, illetve ha a tanár nyitotta ki a tantermet, akkor a hetes jelentése után legyen előkészítve

j) az ellenőrző könyvbe/tájékoztató füzetbe kerülő tanári bejegyzéseket az első adandó alkalommal írassa alá szülőjével/gondviselőjével, az aláírást pedig kérésre haladéktalanul mutassa meg az adott tanárnak

k) ellenőrző könyve/tájékoztató füzete elvesztését haladéktalanul jelentse osztályfőnökének, hogy az intézkedhessen az iskolatitkárnál új példány beszerzéséről

l) vegyen részt a kötelező iskolai ünnepélyeken, illetve az évfolyama által szervezett iskolai ünnepség megszervezésében

m) az iskola rendezvényein – előzetes tájékoztatás szerint – ünneplő ruhában, vagy az alkalomnak megfelelő öltözékben jelenjen meg. Az ünneplő ruha leírása a sz. mellékletbentalálható.

n) tűz- vagy bombariadó esetén az órát tartó tanár utasításait követve a kijelölt menekülési útvonalon át, fegyelmezetten és azonnal hagyja el az iskola épületét, ezután a számára kijelölt helyen gyülekezzen. A kiürítési tervet a sz. melléklettartalmazza.

o) az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja; ezeket egyik helyiségből a másikba átvinni csak az igazgató engedélyével lehet

p) az iskola helyiségeiben, felszereléseiben, eszközeiben, természeti értékeiben okozott kárt az ügyeletes igazgatóhelyettesnek jelentse. A kárt okozó(k) szüleinek/gondviselőinek kártérítést kell fizetniük. A kártérítésre kötelezett a megállapított összeget az iskola bankszámlájára fizeti be. Szándékos rongálás esetén (pl. ablakbetörés, padra firkálás stb.) a tanuló fegyelmi büntetésben részesíthető.

q) a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat tartsa be, és haladéktalanul jelentse az ügyeletes igazgatóhelyettesnek és/vagy az osztályfőnöknek, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy bárki mást veszélyeztető tevékenységet, viselkedést, állapotot, illetve balesetet észlel

r) az épület, a tantermek és a mosdók tisztaságára ügyeljen, ne szemeteljen

s) a talált tárgyat a portaszolgálatnak leadja.

(2) A kötelezettségek teljesítésének elmulasztása fegyelmi vétség, mely fegyelmi intézkedéseket von maga után.

 

 1. § Tilalmak

(1) Életkortól és tankötelezettségtől függetlenül minden egyes diáknak tilos

a) az iskola teljes nyitvatartási idejében és egész területén valamint közvetlen környékén, továbbá a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli, kötelező vagy választható rendezvényeken a dohányzás, a szeszes ital, a kábítószerek fogyasztása és terjesztése

b) szeszes ital és/vagy kábítószer hatása alatt illetve ezek birtokában az iskolában és iskolai rendezvényen megjelenni

c) bármilyen olyan tárgyat az iskola területére behozni, mellyel saját vagy társai testi épségét súlyosan veszélyeztetheti, esetleg tüzet gyújthat (okozhat)

d) kerékpárt, gördeszkát, görkorcsolyát, rollert és egyéb hasonló sporteszközt – a fokozott balesetveszély miatt – az iskolában használni. Amennyiben a tanuló ezeket a tárgyakat a tanítási idő után való használat céljából hozza magával, a portán illetve a kerékpár tárolóban kell őket elhelyezni.

e) az iskola területére engedély nélkül bármilyen gépi meghajtású járművel behajtania

f) az iskola épületébe külön engedély nélkül kár vagy riadalom okozására alkalmas élőállatot bevinni

g) az iskola területére úgy bejutni vagy onnan olyan módon távozni, hogy a diák nem a kijelölt közlekedési útvonalakat, kapukat használja.

h) tanítási óra alatt engedély nélkül rágógumiznia, étkeznie

i) tanítási óra alatt bármiféle, az órai munka menetének megzavarására alkalmaz eszközt (pl. mobiltelefon, zenelejátszó) engedély nélkül üzemeltetnie vagy bekapcsolva tartania. A kikapcsolás elmulasztása esetén a tanár felszólítására a tanuló köteles ezeket kikapcsolva a tanári asztalra helyezni.

j) hang-, fénykép- vagy videofelvételt készítenie az illető személy(ek) beleegyezése nélkül

k) az épület ablakain bármilyen tárgyat ki- vagy bedobni, ki- vagy bemászni

l) a tanár által meghatározott kereteken kívül bármivel dobálóznia

m) tanítási időben írásbeli osztályfőnöki vagy igazgatóhelyettesi engedély nélkül elhagynia az iskola területét

n) az ellenkező neműek számára fenntartott mellékhelyiségbe belépni

o) engedély nélkül módosításokat végezni az épületgépészeti berendezéseken, vagy azok működését akadályozni, rendeltetésszerű állapotukat megváltoztatni.

p) az iskola tűzoltó-készülékeit, tűzoltófecskendőit, indokolatlanul használni. Az indokolatlan használat károkozásnak minősül, és kártérítési követelést vonhat maga után!

q) az iskolai vészjelzőrendszereket indokolatlanul működtetni, a vészkijáratokat indokolatlanul igénybe venni.

r) az iskola villamoshálózatára olyan eszközt csatlakoztatnia, amely saját vagy társai testi épségét veszélyeztetheti, vagy amellyel tüzet okozhat.

s) olyan eszközt felügyelet nélkül hagyni, amely így balesetet, tűzesetet okozhat

t) engedély nélkül belépnie a nevelők számára fenntartott helységekbe, a gazdasági irodákba, a műhelybe, a padlástérre, pincébe, a kazánházba, a gázfogadóba, a portaszolgálat részére fenntartott helyekre és az ehhez hasonló, a diákok elöl elzárt helyekre.

u) az intézményvezetőség engedélye nélkül az iskola területén hirdetményt elhelyezni.

v) az alsó tagozatos folyosón felső tagozatosoknak és gimnazistáknak tartózkodni és áthaladni, az itt lévő mosdókat használni

(2) A tilalmak megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi intézkedéseket von maga után.

 

 1. § A dohányzásról szóló rendelkezések

(1) Az intézményben a dohányzási tilalom kiterjed az iskola területére és közvetlen környékére, valamint minden iskolai rendezvényre.

(2) A dohányzási tilalmat megszegő tanuló büntetése első esetben osztályfőnöki megrovás, valamint a szülő/gondviselő értesítése, második esetben igazgatói megrovás, valamint a szülő/gondviselő behívása az iskolába. Harmadik esetben fegyelmi tárgyalásra kerül sor.

(3) Amennyiben a dohányzás az iskola épületén belül történik, már az első alkalommal is igazgatói megrovás, valamint a szülő/gondviselő behívása az alkalmazandó fegyelmi intézkedés.

 1. Az iskola működési rendje

 

 1. §Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig (illetve szombati munkanapokon), reggel 6 órától este 8 óráig tart nyitva. A tanulókat 7 órától fogadjuk, tanári ügyelet biztosításával az alsó tagozatosok részére.

 2. § Az iskolába érkezés, az onnan való távozás módja

(1) A tanulók legkésőbb az órarend szerinti első órájuk előtt 10 perccel kötelesek az iskola épületében, illetve ha az első órájuk a tornacsarnokban van, akkor ott megjelenni.

(2) Az iskolaépületbe való belépéskor a belépőkártyával rendelkezők annak a belépési olvasón való leolvasásával nyithatják az ajtókat, a vendégek bejutását a portaszolgálat biztosítja. Az iskolaépületből való távozáskor az ajtók a kilépési olvasón történő kártyaolvasással nyithatók, vagy a főbejáratnál a csengőgomb használatával jelezhető a portaszolgálat számára a kilépési szándék.

(3) Az iskola épületében az iskola tanulóin kívül csak a hivatalos ügyeiket intézők tartózkodhatnak, valamint azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

 1. § Az óraközi szünetekre vonatkozó szabályok

(1) A csengetési rendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Gimnáziumi tanulók számára mobiltelefon, szórakoztató elektronika az iskolába saját felelősségre hozható be, és kizárólag a szünetekben használható. A tanóra megkezdése előtt a tanuló köteles kikapcsolni ezeket.

Az általános iskola tanulóinál az iskola területén szórakoztató elektronikai eszköz nem lehet, mobiltelefonjaikat saját felelősségre hozhatják be és a tanítási idő kezdetétől annak végéig kikapcsolt állapotban kell tartsák. A készülékek bekapcsolására csak pedagógusi engedéllyel kerülhet sor. Kivételt képeznek a nyomógombos telefonkészülékek, melyeket a tanítást megelőzően és a tanítási órák közötti szünetekben használhatnak.

(3) A tanuló – saját felelősségre behozott – kerékpárját, motorját, rollerét, gördeszkáját, görkorcsolyáját a szünetekben a balesetveszély miatt nem használhatja, illetve nem engedheti meg mások számára, hogy azt használják.

(4) Nem szervezett sporttevékenység csak a szabadtéri pályákon folyhat, a tornatermekben nem.

 

 1. § Az iskola helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok

(1) Iskolánkban a diákok órái az osztálytermekben, tantermekben, szaktantermekben, tornatermekben, kivételes alkalmakkor a színházteremben, az Arany-teremben valamint a könyvtárban kerülnek megtartásra. Az iskola egyéb helyiségei közé tartoznak a szaktantermek szertárai, az ebédlő, a büfé, a könyvtár, a nevelők, intézményvezetők, portaszolgálat és a technikai személyzet számára fenntartott helységek illetve az épületgépészeti- és raktárhelységek.

 

 

(2) Az osztályterem az egy osztályba járó diákok számára elsődlegesen kijelölt terem.

a) A diákok reggel ide érkeznek meg, tanítási idő alatt itt helyezhetik el a magukkal hozott tanfelszereléseket, kabátokat, élelmiszereket, iskola utáni tevékenységhez szükséges felszereléseiket, amennyiben azok nem sértik meg a Házirendet.

b) Az osztályteremben elhelyezett értékekért az azon a héten feladatuk ellátására kijelölt hetesek felelnek.

c) A hetesek feladata, hogy az osztálytermet reggel időben kinyissák, a szünetekben szellőztessenek, gondoskodjanak a tábla tisztaságáról, krétáról. Az osztály tanóráinak végeztével a hetesek gondoskodnak róla, hogy az osztályteremben a székeket a padokra fölrakják, az ablakokat becsukják. Ezután a hetesek az osztálytermet bezárják.

d) Az osztálytermek kulcsai a portáról kérhetők el illetve ide hozandók vissza. A teremkulcs felvételét és leadását is írásban kell rögzíteni a portán lévő füzetben. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a felvétel/leadás idejét, a felvett/leadott kulcs számát és a felvevő/leadó nevét.

e) Az osztályok saját osztálytermeikbe más osztály diákját kötelesek beengedni, amennyiben az idegen osztály diákjának ott kijelölt tanórája lesz, vagy belépését a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség szóban, írásban vagy ráutaló magatartással jóváhagyta.

f) Az intézményvezetés külön kérésére az osztálytermet a tanítás vége előtt is ki lehet üríttetni (pl. verseny helyszínének biztosítása céljából).

(3) A tantermek olyan termek, amelyek nem egy osztályhoz, hanem elsősorban egy tantárgyhoz kötődnek. Tantermeknek minősülnek például a nyelvi termek és matematikatermek.

a) A tantermekben csak akkor tartózkodhatnak a diákok, ha ott tanórájuk van, vagy a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség a diákok számára ezt a termet jelölte ki tartózkodás céljára.

b) A tantermekben diák kizárólag a tanár jelenlétében tartózkodhat.

c) A tantermek kulcsai a portáról kérhetők el illetve ide hozandók vissza. A teremkulcsot még az adott óra előtti szünetben fel kell venni a portáról a kulcs felvevésével megbízott diáknak.

d) A kulcs felvétele után a termet ki kell nyitni, ha szükséges, szellőztetni kell. Az óra végeztével meg kell várni, míg az összes személy elhagyja a termet, majd – amennyiben nem történt meg – fel kell szedni a szemetet és be kell zárni az ablakokat. A termet csak ezek után lehet bezárni. A bezárt terem kulcsát még abban a szünetben a portán kell leadni. A teremkulcs felvételét és leadását is írásban kell rögzíteni a portán lévő füzetben. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a felvétel/leadás idejét, a felvett/leadott kulcs számát és a felvevő/leadó nevét.

(4) A szaktantermek olyan tantermek, ahol a tantermek felszerelésein kívül az adott tantárgyhoz tartozó szemléltető berendezések, modellek, makettek, szerszámok találhatók, és/vagy ott számítástechnikai eszközök segítségével folyik a munka.

a) A szaktantermekben csak szaktanár felügyelete mellett tartózkodhatnak a diákok.

b) Szaktantermekbe a tanórán szükséges felszerelésen kívül mást (pl. táska, kabát, étel, rágógumi) bevinni tilos.

c) A szaktantermek kulcsait diák nem veheti föl a portáról a szaktanár írásos engedélye nélkül.

d) A szaktantermek használatának rendjét a szaktanárok ismertetik a tanév elején. A diákok csak a kötelező balesetvédelmi előadás meghallgatása után dolgozhatnak a szaktantermekben.

(5) A tornatermek olyan szaktantermek, amelyekben a testnevelés-órák kerülnek megtartásra. A tornatermekre a szaktantermek esetén megkövetelt pontokon felül vonatkozik az is, hogy oda tilos utcai cipőben belépni (táncpróbákon is) – kivéve az engedélyezett alkalmakat (iskolai ünnepély).

(6) Az iskola könyvtára biztosít lehetőséget a szünetekben és az engedélyezett szabad órák alatti kikapcsolódásra, számítógép-használatra, tanulásra, olvasásra. A könyvtárhasználat rendjét a 17. § határozza meg.

(7) Az ebédlő biztosítja a kulturált és higiénikus környezetet azok számára, akik étkezni kívánnak. Itt kapják meg ebédjüket azok, akik igénybe veszik az iskola menzáját; valamint lehetőség van saját készítésű étel megmelegítésére is.

a) Az ebédlőben az illemszabályoknak megfelelően kell étkezni.

b) Az ebédlő felszerelését, evőeszközöket, poharakat, edényeket stb. tilos az ebédlőből kivinni.

c) Délelőtt a szünetekben is tartózkodhatnak a tanulók az ebédlőben, amennyiben ott esznek.

d) Az alsós, napközis tanulók csoportjukkal együtt étkeznek.

e) A felsős és gimnazista tanulók a számukra kijelölt ebédidőben étkeznek az ott tartózkodó nevelők felügyelete alatt. Az iskolai étkezésről és a büféről bővebben a 18. § rendelkezik.

(8) Az iskola további helyiségeibe belépni csak az illetékes személy(ek) beleegyezésével szabad.

(9) Az egyes tanévekben hatályos terembesorolások a portaszolgálattól tudakolhatóak meg.

 

 1. § A tanórákra vonatkozó szabályok

(1) A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulókat az óráról kihívni vagy más módon zavarni nem szabad. Rendkívüli esetben az igazgató kivételt tehet.

(2) Testnevelés órán tornaruha viselése kötelező, órát és ékszert, testékszert a tanuló sportoláskor nem viselhet a fokozott balesetveszély miatt.

(3) A testnevelésből felmentetteknek az osztállyal együtt a tornateremben kell tartózkodni (részükre a váltócipő kötelező), kivéve az állandó felmentetteket és a gyógytestnevelésre járókat. Nekik a könyvtárban kell tartózkodniuk, kivéve az első és utolsó órát, amikor eltávozhatnak.

(4) Azok a tanulók, akiknek 8-13 óra között engedélyezett szabad órájuk van, a könyvtárban vagy az arra kijelölt helyen kötelesek tartózkodni.

(5) Tornateremben, előadóteremben, szaktanteremben csak a tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók, a tanár megérkezéséig a terem előtt kell várakozniuk.

(6) A terembe belépő és onnan távozó tanárt, látogatót a diákok felállással köszöntik.

 

 1. § Hetesi feladatok

A hetesek tanítási hetenként történő kijelölése és munkájuk értékelése az osztályfőnök feladata.

(1) A két hetes köteles az osztályt időben kinyitni, amennyiben egy tanítási óra nem a teremben van, az osztályt erre az időre bezárni.

(2) Az órák közötti szünetben gondoskodnak a tanterem szellőztetéséről, a terem és a tábla tisztaságáról, krétáról.

(3) Minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzókat és jelentik az órát tartó tanárnak.

(4) Ha becsengetés után 5 perccel a nevelő nem jelent meg az órán, arról az irodában jelentést tesznek az ügyeletes igazgatóhelyettesnek.

(5) Ha a tanterem berendezési és felszerelési tárgyaiban rongálást észlelnek jelentik azt az osztályfőnöknek vagy a szaktanárnak.

(6) A tanítás végén gondoskodnak arról, hogy a tanulók a termet rendben, a székeket padokra feltéve hagyják el, ablak ne maradjon nyitva, a termet bezárják, a kulcsot a portára leadják.

 

 1. § A könyvtárhasználat rendje

(1) Iskolánk minden dolgozójának és tanulójának – a könyvtárhasználati rend elfogadása mellett – joga térítésmentesen használni a könyvtár szolgáltatásait.

(2) A könyvtár nyitvatartási ideje: Hétfőtől csütörtökig: 8.15 – 15.15-ig

Pénteken:         8.00 – 13 óráig

(3) Gimnáziumi tanulónak kölcsönözni csak diákigazolvány bemutatásával lehet.

(4) A tanuló – a mennyiben számára biztosított az ingyenes tankönyvellátás – tanulói jogviszony fennállása alatt addig használhatja a tankönyvet, amíg az adott tárgyból felkészítés folyik, illetve vizsgát lehet vagy kell tenni. Egyéb esetekben a kölcsönzési idő három hét. Ezután a kölcsönzési idő meghosszabbítását lehet kérni.

(5) A kézikönyvtári könyvek nem kölcsönözhetőek.

(6) A tankönyveken kívül egyszerre kölcsönözhető kötetek száma:

1-4. osztály: egy

5-8. osztály: kettő

9-13. osztály: három

Indokolt esetben (pl. versenyre történő felkészülés) az iskola könyvtárosa további könyvek kölcsönzését engedélyezheti.

 

 

(7) A könyvtár használói anyagi felelősséget vállalnak a kikölcsönzött könyvekért.

(8) Ha az olvasó elveszíti, vagy megrongálja a kikölcsönzött könyvet, köteles ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányát beszolgáltatni, vagy a könyv aktuális beszerzési árát megtéríteni.

(9) A tanítási év végén minden kölcsönzési idő automatikusan lejár.

(10) Ha egy végzős diák rendszeres iskolalátogatása véget ér, ám az érettségik és felvételik miatt a kölcsönzött tankönyvekre még szüksége van, azokat a könyvek ellenértékével megegyező letét ellenében az aktuális naptári év végéig magánál tarthatja. Ezen idő letelte után a tankönyv elvesztettnek minősül, a letét kártérítési összeggé válik.

(11) A könyvtárban lévő tanulói számítógépek használatára a 5. számú mellékletben foglaltak vonatkoznak.

(12) A normatív támogatásban, illetve ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók könyveiket az iskola könyvtárából kölcsönözhetik. Az általuk használt tankönyv értéke a beszerzési időpontot követő első év után a beszerzési ár 75%, második év után 50%, harmadik év után pedig 25 %-a. Ezt az összeget a könyv megrongálódása, elvesztése esetén a tankönyvet használó diáknak meg kell térítenie. A negyedik év után kártérítési kötelezettség nem áll fenn.

 

 1. § Iskolai étkezés, büfé

(1) Iskolánkban büfé és menza is működik. A büfé tanítás előtt és után, továbbá szünetekben is

igénybe vehető, de csak úgy, hogy a tanuló emiatt ne késsen el tanítási órájáról.

(2) Ha a tanuló elkésik a tanóráról, a büfére, menzára való hivatkozás nem számít elfogadható

indoknak!

(3) A menzai étkezés havi előfizetéses rendszerben működik. A megállapított összeget az étkezési napokra havonta fizetik be az érintettek. Az iskola tanulói egyszeri (csak ebéd), illetve háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) étkezési módot választhatnak szülői nyilatkozat alapján, melyet megtalálnak az intézmény honlapján, valamint az iskola titkárságán. Választásuk egy iskolai félévre szól, ezen időszakon belül változtatásra nincs lehetőség. A választott egyszeri, vagy háromszori étkezést a tárgyhónap összes étkezési napjára be kell fizetniük. Az étkezési díjról kiállított számlát a tanuló vagy a szülő az intézményében veheti át.

(4) Az étkezés lemondási rendje szerint a lemondásokat a Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat GESZ, Intézmény Üzemeltető csoportjához kell eljuttatni e-mail-ben, telefonon vagy faxon. A lemondáshoz szükséges adatok: a gyermek neve, osztálya, oktatási intézményének megnevezése, a lemondani kívánt napok dátum szerint. A munkanapokon reggel 9 óráig beérkezett lemondásokat a beérkezést követő munkanaptól érvényesek.

 

 1. § Késés, hiányzás; mulasztások igazolása

Akár az első, akár a további órákra érkezik becsengetés után a tanuló, az késésnek minősül.

(1) Öt késés után jár az osztályfőnöktől egy fegyelmi intézkedés.

(2) Újabb 5 késés után a következő intézkedési fokozatot kapja a tanuló.

(3) Ha a tanuló igazolatlanul késik az óráról, a késés időtartamát a szaktanár bejegyzi a naplóba. A késések ideje összeadódik. Ha ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, azaz 45 percet, a késés egy igazolatlan órának minősül.

(4) Ha a tanuló megbetegszik, és emiatt nem tud részt venni az iskolai foglalkozásokon, a szülő telefonon értesíti erről és a hiányzás várható időtartamáról az osztályfőnököt vagy az illetékes iskolatitkárt reggel 8 és 9 óra között.

(5) Mindenfajta iskolai hiányzást egy héten belül kell igazolni az osztályfőnöknél, akadályoztatása esetén az osztályfőnök-helyettesnél. Ha az igazolást később nyújtja be a tanuló, akkor szülői igazolás is kell a késés okáról.

(6) Az egy-háromnapos mulasztást utólag a szülő is igazolhatja, tanévenként hat tanítási nap, de maximum három alkalom erejéig. Az ennél hosszabb hiányzás esetében csak orvosi igazolás fogadható el, melyet a szülő is aláír.

(7) A hat napon túli távolmaradást a szülő előzetes kérésére az igazgató engedélyezheti.

(8) Hivatalos távolmaradásnak minősül a szaktárgyi vagy iskolai szervezésű sportversenyeken való részvétel, ezért igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

(9) A hiányzás nem igazolható, ha

a) a tanuló engedély nélkül távozott az iskolából,

b) napközben 1-1 tanóráról marad távol engedély nélkül a tanuló.

Ezek következménye igazolatlan óra és osztályfőnöki fegyelmező intézkedés.

(10) Az igazolatlan órák következménye

a) három igazolatlan óra esetében a tanuló magatartása legfeljebb 4 (jó) lehet

b) öt igazolatlan óra esetében a tanuló magatartása legfeljebb 3 (változó) lehet

c) tíz igazolatlan óra esetében a tanuló magatartása legfeljebb 2 (rossz) lehet

 

 1. § Számonkérés, értékelés

Az írásbeli beszámoltatás mellett fontos helyet kap a szóbeliség a tanórákon.

(1) Az értékelésnél a tanuló tudásának, fejlődését is figyelembe vesszük

(2) Nem témazáró dolgozatot, továbbá feleltetéseket a tanár nem köteles előre bejelenteni.

3) A témazáró dolgozatok megírásának időpontját 3 nappal előbb közöljük a tanulókkal

(4) Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál többet nem írhatnak diákjaink.

(5) A témazáró dolgozatok eredményeiről 10 munkanapon belül informáljuk a tanulókat.

(6) Hétvégi házi feladatként nem adható több feladat, mint amennyit a tanár hét közben adna

(7) Felróható okokból, pl. hanyagságból el nem készített feladat esetén a tanár elégtelen osztályzattal értékel

(8) Fel nem róható okból, megértési nehézségek esetén, a feladat elkészítési határidejének lejárta előtt a tanulónak konzultálnia kell     a tanárral, ennek elmulasztása esetén a házi feladat hiánya hanyagságnak minősül.

9) Igazolt hiányzás esetén a tanuló a következő órára, hosszabb mulasztás esetén a tanár által kért időpontra pótol.

10) Az elektronikus naplóban rögzített súlyozás:

Témazáró dolgozat: 200%

Kis dolgozat: 120%

Szóbeli felelet: 100%

Röpdolgozat: 100%

Órai munka: 50%

Házi feladat: 40%

Felszerelés: 40%

Szódolgozat: 30%

Témazáró dolgozat: egy-egy nagyobb témakör lezárását követő, a követelmények elsajátítását vizsgáló mérés

Kis dolgozat: a témazáró dolgozaténál kisebb, de egyetlen órai tananyagnál nagyobb témaegység utáni mérés,

Röpdolgozat: egyetlen óra tananyagából végzett mérés

(11) A tanulónak kötelessége az adott tanórára a tanár által meghatározott felszereléssel megjelenni. Amennyiben a tanulónak az adott órán nincs ott a szükséges felszerelése, akkor a tanuló elégtelen osztályzatot kap, amennyiben a tanítási órán történő számonkérésben rögzített feladat teljesítéséhez a felszerelés szükséges.

(12) Egyéb esetekben a felszerelés hiánya fegyelmi fokozattal szankcionálható.

(13) Testnevelésóra alóli mentesség szabályai

a) Az iskolai testnevelésóráról – szakorvosi javaslat alapján – az iskolaorvos mentheti fel a tanulót részlegesen vagy egy tanévre vonatkozóan, illetve gyógytestnevelésre vagy könnyített testnevelésre utalhatja.

b) A felmentés akkor tekinthető érvényesnek, ha az iskolaorvos igazolja, és az osztályfőnök – a kategória megjelölésével – az elektronikus naplóba is bejegyezte.

c) A mindennapos testnevelés keretében megszervezett heti két óra sportkörön való részvétel alól a versenyszerűen sporttevékenységet folytató, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló mentesülhet. Az igazgatóhoz benyújtott szülői kérelemhez csatolni kell a tanévre érvényes versenyengedély fénymásolatát és a sportszervezet által kiállított igazolást arról, hogy a tanuló részt vesz az edzéseken és a versenyeken.

d) Egy órára felmentést – a szülő előzetes írásbeli kérelmére vagy egyéni mérlegelés alapján – a testnevelő tanár adhat.

e) A könnyített testnevelésre utalt tanulónak a testnevelésórákon kötelező részt vennie, de mentesül a szakorvos által nem ajánlott feladatok végrehajtása alól.

f) Az iskolaorvos által felmentett tanulónak a testnevelésórákon jelen kell lennie, kivéve, ha az az első vagy utolsó órára esik, illetve ha a szaktanár – a másik pedagógussal való előzetes egyeztetés után – engedélyezte számára, hogy tanári felügyelet mellett a tanulmányaival összefüggő feladatokat végezzen.

g) A gyógytestnevelésre utalt tanulónak a kijelölt intézményben kötelező a gyógytestnevelés órákon részt vennie. Jelenlétét a gyógytestnevelővel minden órán igazoltatnia kell, és az osztályfőnöknek havonta be kell mutatnia.

 1. A tanulók jutalmazásának formái, a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 

 1. § Jutalmazások

Minden tanuló előtt nyitva áll a lehetőség, hogy kimagasló és színvonalas közösségi vagy tanulmányi munkájáért illetve az iskola hírnevét öregbítő cselekedetéért/tettéért elismerésben részesüljön.

(1) Az a tanuló, aki magatartásában és szorgalmában példás, a felnőttekkel és társaival udvarias,

rendszerető, kötelességtudó, a közösségi életben aktív, kezdeményező az alábbi jutalmazási fokozatban részesülhet:

a) szaktanári írásbeli dicséret,

b) osztályfőnöki írásbeli dicséret,

c) igazgatói írásbeli dicséret,

d) tantestületi dicséret, amely bejegyzésre kerül a bizonyítványba és az anyakönyvbe is.

A fokozatok bejegyzésére az ellenőrzőbe/tájékoztató füzetbe és a naplóba a jutalmat adó nevelő jogosult.

 

 1. § Fegyelmi intézkedések

Azt a tanulót, aki a Házirendet megszegi, fegyelmi intézkedéssel sújtjuk.

(1) Alapelvünk, hogy az intézkedés legyen arányban az elkövetett vétséggel, de érvényesüljön benne a fokozatosság, és ne a megtorlást, hanem a nevelő szándékot hangsúlyozza.

(2) A fegyelmi intézkedés mértékéről az intézkedő pedagógus illetve testület a vétség súlyossága, gyakorisága, időtartama, a tanuló esetleges korábbi büntetései és egyéb nevelési szempontok szükség szerinti figyelembe véve dönt.

(3) Különösen indokolt esetben fegyelmi fokozat(ok) is átugorható(k), illetve azonos vétséget elkövető tanulók is sújthatók eltérő fokozattal.

(4) A szaktanári figyelmeztetést és intést kivéve minden fegyelmi fokozatból csak egy adható, a következő vétség legalább eggyel súlyosabb intézkedést von maga után.

(5) A fegyelmi intézkedéseket az osztályfőnök minden esetben köteles az osztálynaplóba is beírni.

(6) A fegyelmi intézkedések formái: figyelmeztető, intő, rovó.

(7) A fegyelmi intézkedések fokozatai:

a) szaktanári (figyelmeztetés, intés, megrovás) – a szakórán elkövetett kisebb fegyelmi vétség büntetése

b) osztályfőnöki (figyelmeztetés, intés, megrovás) – szakórán, az iskolai élet más területén, de az osztályfőnök által kezelendő fegyelmi vétség büntetése

c) igazgatói (figyelmeztetés, intés, megrovás) – az osztályfőnök hatáskörében már nem kezelhető, kötelezően az igazgató elé kerülő súlyos fegyelmi vétség büntetése

d) nevelőtestületi (figyelmeztetés, intés, megrovás) – az osztályfőnök hatáskörében már nem kezelhető, kötelezően az igazgató elé kerülő és az igazgató által a testület elé utalt súlyos fegyelmi vétség büntetése

e) fegyelmi eljárás – a fegyelmezési eszközök legsúlyosabb formája. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása a 2011. évi CXC számú, Köznevelési Törvény (32.tc. 58.§)

VI. M E L L É K L E T E K

 1. melléklet

Az iskola csengetési rendje

Iskolánkban csengőszó jelzi a csengetési rend időpontjait, szünetekben a becsengetést három perccel megelőzően dallamos jelzőcsengetés hangzik fel. Egyes különleges alkalmakkor (pl. érettségi időszak alatt) a rövidített csengetési rend van érvényben, erről előzetesen tájékoztatást adunk.

 

normál órák normál órák rövidített órák
0.óra 730 – 815 730 – 815 730 – 815
1.óra 815– 900 815– 900 815– 850
2.óra 915– 1000 915– 1000 9.00-935
3.óra 1010 – 1055 1010 – 1055 950-1025
4.óra 1105 – 1150 1105 – 1150 1035-1110
  Ebédszünet II. emelet 12.00-12.45 1120-1155
5.óra 1220 – 1305 Ebédszünet I. emelet 1205-1240
6.óra 1305– 1400 1305– 1400 1250-1325
7.óra 1410 – 1455 1410 – 1455 Ebédszünet
8.óra 1505 – 1550 1505 – 1550

 

 1. mellékelt

Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az általános iskolában szerdán délelőtt van orvosi rendelés, a gimnázium számára hétfőn és csütörtökön van iskolaorvosi rendelés. A rendelési idők a portán kifüggesztve láthatók. Fogászatra osztályonként mennek a tanulók, előre egyeztetett időpontban. Az elsősegélynyújtás a portán biztosított.

 1. melléklet

Napközibe és tanulószobára felvétel kérelmének elbírálási elvei

 

A tanítási idő utáni iskolai foglalkozásokat a 2011. évi CXC számú Köznevelési Törvény alapján biztosítjuk napközis foglalkozások, tanulószobák, szakkörök, differenciált órák formájában. Iskolánkban elsőtől negyedik osztályig Osztályonként egy-egy napközis csoportot indítunk. Az ötödik nyolcadik évfolyamon a szülők kérésére összevont napközis csoportban fogadjuk a tanulókat Az alsó tagozaton az osztályonkénti napközis foglalkozásokat 16 óra 45 percig tartjuk, 17 óra 45 percig pedig ügyeletet biztosítunk.

 1. melléklet

Az iskolai ünnepélyek tisztelete, az ünneplőruha

Iskolánkban az alábbi események alkalmával szervezünk megemlékezéseket:

február 25. megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

március 2. névadónk, Arany János születésnapja

március 15. az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja

április 16.  megemlékezés a holokauszt áldozatairól

június 4. a nemzeti összetartozás napja

június vége tanévzáró ünnepély

szeptember tanévnyitó ünnepély

október 6. megemlékezés az aradi vértanúkról

október 23. az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.

Elvárjuk, hogy diákjaink kulturált viselkedésükkel tanúsítsanak tiszteletet a megemlékezések során.

A március 15-i, az október 23-i ünnepségeken illetve a tanévnyitón és tanévzárón diákjaink

kötelesek ünneplő ruhában megjelenni. Az ünneplő ruha:

lányoknál: sötét cipő, sötét szoknya, fehér blúz, Arany-jelvény

fiúknál: sötét cipő, sötét nadrág, fehér ing, Arany-jelvény

 1. melléklet

A számítástechnika-termek, az iskola informatikai rendszerének használati rendje

 1. a) A foglalkozás megkezdésekor ellenőrizni kell a berendezések ép és hiánytalan állapotát. A felfedezett hibákért, hiányokért az előző foglalkozáson ott dolgozó tanuló viseli a felelősséget. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni. Mások károkozását jelenteni kell a tanárnak.
 2. b) A tanulók a tanár által kijelölt számítógépen kell dolgozzanak.
 3. c) A tanulók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják.
 4. d) Az egyéni felhasználói azonosítót és jelszót más személynek átadni szigorúan tilos! Más titkos adatainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi vétség, és a Házirend 22. §-a szerint büntetendő. Az egyéni jogokkal rendelkező felhasználó csak a hálózatból való kilépés esetén hagyhatja el a számítástechnika-termet. Az egyéni felhasználók meghajtói munkaterületek, azon csak a tanuláshoz illetve az órai munkához szükséges fájlok tárolhatók.
 5. e) Saját adathordozó és egyéb hardver csak a szaktanár tudtával és engedélyével használható.
 6. f) Az iskola gépeire csak a rendszergazda, vagy a rendszergazda véleményének kikérésével pedagógus telepíthet szoftvert. Tilos a meghajtókon a rendszergazda, a számítástechnika tanárok engedélye nélkül játékprogramot tartani. E programok előzetes figyelmeztetés nélkül azonnal törölhetők.
 7. g) Levelezéskor a levél tartalma az iskola által képviselt erkölcsi normáknak meg kell hogy feleljen. Szigorúan tilos a levelezőrendszert reklám céljára, mások munkájának hátráltatására, illetve egyéb, törvényt vagy jogszabályt sértő tevékenységre használni.
 8. h) A tanulók csak tanári engedéllyel nyomtathatnak.
 9. sz. melléklet

Teendők rendkívüli esemény (tűzriadó, bombariadó, stb.) esetén

A riasztási jelzés után fegyelmezetten el kell hagyni az épületeket a menekülési útvonalak igénybevételével. A menekülés a folyosó és a tartózkodási helyhez eső legközelebbi lépcsőházon keresztül történik.

Portaszolgálat feladata:

A lépcsőházakból a szabadba vezető ajtók nyitva tartása, szükség esetén áramtalanítás, az épületek helyszínrajzainak előkészítése.

Osztályfőnökök, tanárok feladata:

A tanulók kivezetése az épületből biztonságos helyre, létszámellenőrzés. További teendőkről az igazgató intézkedik.

Az igazgató feladata:

Tűz esetén megszervezni a mentést, a dolgozók bevonásával előkészíteni a tűzoltást. Bombariadó esetén biztosítani a feltételeket a rendőri szervek részére a munka zavartalan elvégzéséhez.

 

 

Kiürítési terv

Főépület:

Nyugati kapu

(technikaterem felőli udvari kapu)

Keleti kapu

(Konyha felőli udvari kapu)

III. emelet 301, 302, 303 300, 304, 305, 306, 307
II. emelet 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214,

215,

201, 202, 203, 205, 216, 217, 218, 219,

220, könyvtár

I. emelet 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116 101, 103, 104, 105, 117, 118, 119, 120,

121

alagsor klub, 3-as tornaterem, fiú öltöző, leány

öltöző, technika termek, tankonyha

konyha, étterem, 4-es tornaterem
földszint Az összes földszinti teremből a főbejáraton át.

 

Gazdasági épület: Az összes teremből a gazdasági kijáraton át

Tornacsarnok: Az összes tanáriból, öltözőből a hozzá közelebb lévő ajtón át.

Műhely: A műhely bejáraton át.

 1. sz. melléklet

Az osztályozó vizsgák követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, a vizsgára történő jelentkezés módja és határideje.

 

8. sz. melléklet  Belső protokoll a Coronavírus időszakra