3.2.1. Nyitvatartási idő:

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 6-tól 20 óráig +-tart nyitva. A tanulókat 7.00-tól fogadjuk. és 7.45-tól tanári felügyeletet biztosítunk a folyosón. 16.45 órától az igénynek megfelelően, de legkésőbb 17.45 óráig az általános iskolások részére ügyeletet tartunk. A szülők a folyosó elejéig kísérhetik a tanulót. A tanítás kezdete: 8 óra 15 perc. A gimnáziumi összevont órák 7.30- 9.00-ig tartanak.

Tanítás nélküli munkanapokon ügyeleti rendet tartunk. A tanítás nélküli munkanapokat évente az intézményvezető határozza meg.

3.2.2. A szokásostól eltérő nyitvatartási rend:

Iskolai rendezvények alkalmával a nyitvatartási rendtől való eseti eltérésre az intézményvezető, vagy távollétében az intézményvezető-helyettesek adhatnak engedélyt.

3.2.3. A vezetők benntartózkodási rendje:

Az intézményvezető-helyettesi ügyelet 7.30-tól 17.00-ig tart. Ügyelete alatt felelős a napi munka folyamatosságáért.

Az intézményvezető előre meghatározott időben fogadja a jelentkezőket.

3.2.4. Az intézményben tartózkodás rendje:

A tanítási óra 45 perces. A szünetek rendjét a házirend határozza meg. Kötelező a kilépő kártya használata, ha a tanítás előtt hagyja el a tanuló az épületet. Ezt az osztályfőnök írja meg. Hiányzása, illetve akadályoztatása esetén az osztályfőnök-helyettes vagy az intézményvezető-helyettes adja a kilépő kártyát.

A Sion lépcsőnél a bejárat zárva van 9.00-14.00 között. A folyosókon, az udvaron, az alagsorban, az óraközi szünetekben, továbbá – az ebédeltetés ideje alatt – az ebédlőben felügyelet működik.

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 8 és 16 óra között, külön az általános iskolai és külön a gimnáziumi tanulók részére, a tanítási szünetekben félfogadási időben történik.

A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulókat az óráról kihívni vagy más módon zavarni nem szabad. Rendkívüli esetben az intézményvezető kivételt tehet.

Az iskola területén kamerarendszer védelmet biztosít. A tanítás befejezése után az iskola területén csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik napközisek, tanulószobára járnak vagy erre külön engedélyt kaptak.

Az iskola dolgozóin, tanulóin és a tanulók szülein kívül, más személy az iskola épületében csak az iskola működése szempontjából elfogadható okkal és céllal tartózkodhat. Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, belépéskor a portán kötelesek bejelentkezni. A portás telefonon értesíti azt a személyt, akihez a látogató jön.

Idegenek tanórára engedély nélkül nem ülhetnek be. Az óralátogatást az intézményvezetőnek vagy helyetteseinek kell előzetesen engedélyeznie.

3.2.5. A portaszolgálat

A portaszolgálat 6.00-20.00-ig üzemel, az épület nyitvatartása idején. 20.00-6.00 között az épületet zárva tartjuk, s riasztórendszer működik szükség esetén.

3.2.6. Portai kulcskezelés

Bármely kulcs átvételéről a portaszolgálat nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szerepelnie kell a felvétel időpontjának és a felvevő aláírásának.