Szaktanári vélemény, tanuló igény, illetve szülői kérés esetén a tanulók differenciált foglalkozáson pótolhatják eseti, illetve szaktárgyi lemaradásukat.
Az adott szaktárgy iránt kiemelten érdeklődő tanulók számára szakköröket és tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk.
A 16 óráig kötelező benntartózkodás szabályai az általános iskolában:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban NKT.) 46. §. (1) bekezdése értelmében a tanuló kötelessége, hogy az iskolában részt vegyen a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Törvényi kötelezettségünknek megfelelően iskolánk biztosítja a tizenhat óráig történő foglalkozások megszervezését gyermeke számára.
A Nkt. 55. § (1) bekezdése értelmében ez alól az intézményvezető – szülői kérésre – felmentést adhat. Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja. Az iskolában tartózkodás hasznos, eredményes kihasználtsága érdekében folytatjuk a nálunk már hagyományos délutáni szakköröket, korrepetálást, felzárkóztatást, tehetséggondozást, tömegsportot, néptáncot, zeneiskolai- és napközis foglalkozásokat, valamint tanulószobát alsó és felső tagozaton.
Alsó tagozat
• délutáni foglalkozás, néptánc, zeneiskolai foglalkozás, szakkörök
• egyéni- vagy csoportos tehetséggondozó foglalkozás
• egyéni- vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás
Felső tagozat
• tanulószoba
• szakkörök
• zeneiskolai foglalkozások
• egyéni- vagy csoportos tehetséggondozó foglalkozás
• egyéni- vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás

A tanulószobát felső tagozatos tanulóknak szervezzük, a másnapi tanórákra való felkészülés eredményességét kívánjuk biztosítani. Órakerete naponta 3 óra, a tanórák után csatlakoztatva.
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Az elfogadott tantárgyfelosztás alapján lehetséges. A megfelelő színvonalú munka elengedhetetlen feltétele, hogy kis létszámú (5-15 fő) csoportokban oktathassunk több tantárgyat. A tanulók tanulócsoportokba való sorolását minden tanév első tanítási napján ismertetik az osztályfőnökök és a szaktanárok, ezután nincs lehetőség csoportok közötti átkerülésre, kivéve alapos indok esetén.
Iskolánkban a lehetőségek figyelembevételével a következő tantárgyakból valósítjuk meg a csoportbontást:
Általános Iskola:
alsó tagozat: angol nyelv, digitális kultúra
felső tagozat: angol nyelv, informatika, digitális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, technika és tervezés, testnevelés és sport, testnevelés, magyar nyelv, matematika
Gimnázium:
reál tagozat: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, matematika, magyar nyelv, informatika, digitális kultúra, biológia, kémia, fizika, emelt szintű oktatás, fakultáció, testnevelés és sport, testnevelés
humán tagozat: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, matematika, informatika, digitális kultúra, emelt szintű oktatás, történelem és állampolgári ismeretek, történelem, magyar nyelv és irodalom, testnevelés és sport, testnevelés
nyelvi előkészítő évfolyammal induló humán tagozat: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, matematika, informatika, digitális kultúra, emelt szintű oktatás, történelem és állampolgári ismeretek, történelem, magyar nyelv és irodalom, testnevelés és sport, testnevelés
A csoportbontás fajtái:
emelt szintű érettségire felkészítő csoport
élő idegen nyelvek: kezdő, középhaladó, haladó csoport
felzárkóztató csoport
tehetséggondozó csoport

Felső tagozatos tanulóknak tanulószoba foglalkozást szervezünk, a másnapi tanórákra való felkészülés eredményességét kívánjuk biztosítani.
Órakerete 3 óra/nap, a tanórák után csatlakoztatva.
Megszervezésében fontos szempont a „TANULÁS-TANÍTÁSA”.
A tanulószoba megszervezésénél figyelünk a szakkorrepetálás lehetőségeinek megteremtésére.
Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
• a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
• iskolai sportkörben való sportolással
• versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

• az iskolai testnevelés óráról – szakorvosi javaslat alapján – az iskolaorvos mentheti fel a tanulót részlegesen vagy egy tanévre vonatkozóan, illetve gyógytestnevelésre vagy könnyített testnevelésre utalhatja.
• A felmentés akkor tekinthető érvényesnek, ha az iskolaorvos igazolja.
• A mindennapos testnevelés keretében megszervezett heti két óráról való részvétel alól a versenyszerűen sporttevékenységet folytató, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló mentesülhet. Az intézményvezetőhöz benyújtott szülői kérelemhez csatolni kell a tanévre érvényes versenyengedély fénymásolatát és a sportszervezet által kiállított igazolást arról, hogy a tanuló részt vesz az edzéseken és a versenyeken.
• Egy órára felmentést – a szülő előzetes írásbeli kérelmére vagy egyéni mérlegelés alapján – a testnevelő tanár adhat.
• A könnyített testnevelésre utalt tanulónak a testnevelés órákon kötelező részt vennie, de mentesül a szakorvos által nem ajánlott feladatok végrehajtása alól.
• A gyógytestnevelésre utalt tanulónak a kijelölt intézményben kötelező a gyógytestnevelés órákon részt vennie. Jelenlétét a gyógytestnevelő tanárral minden órán igazoltatnia kell, és az osztályfőnöknek havonta be kell mutatnia.