Közösségi szolgálat

A tevékenység megszervezése az iskolában

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének az igazolása.

Jogszabályi háttér

A közösségi szolgálat dokumentálása

 

Jelentkezési lap

 • A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az osztályfőnöknek a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni. (9. évfolyam)

Határidő:

 • A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni (Osztályfőnök összegyűjti ezeket a naplókat.) Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása szerepel. E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit.
 • Igazolólap kitöltése a közösségi szolgálat teljesítéséről: Igazolást kell kiállítani a Fogadó intézménynek, hogy hány órát teljesített a tanuló.(Kezdő- záró időpont, intézmény neve, felelős aláírása, pecsét, tevékenységi kör)

 

Elektronikus Napló, bizonyítvány, törzskönyv

A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így az elektronikus  naplóban és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. A pedagógusnak havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt segíti a minden tanulónál lévő közösségi szolgálati napló, ahol megjelenik a nap, az óraszám, tevékenység. Az adminisztráció precíz vezetése azért fontos, mert az érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Évente záradék formájában be kell írni a tanuló bizonyítványába és a törzskönyvbe a tanuló közösségi szolgálat keretében teljesített óraszámát.

A betelt igazolólapokat az osztályfőnök átadja a közösségi szolgálat felelősének.

Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.

Időkeretek

Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek.

Az önkéntesek esetében a törvény részletesen, korosztályokra bontva meghatározza az önkéntes munkavégzés időkereteit:

 • 16 év alatt este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető önkéntes tevékenység; a tanítási szünet alatt napi 3 óra, heti 12 óra; tanítási időben: heti 6 óra; tanítási napon 2 óra; tanítási napon kívül 3 óra önkéntes munka végzése engedélyezett.
 • 16-18 év között napi 4,5 óra és heti 18 óra önkéntes tevékenység végezhető, ugyanakkor a feladat befejezése és másnapi megkezdése között 14 órányi pihenőidőt kell tartani.
 • 18 év felett nincs rögzített keret.

A közösségi szolgálat teljesítésébe a helyszínre oda- és visszajutás nem számít bele a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat teljesítése:

 • Fogadó intézményekről, a kapcsolattartó tanárok nevéről, elérhetőségéről, aktuális hírekről, munkalehetőségekről tájékozódni lehet az iskola folyosóján elhelyezett Hirdetőtábla információiból és a honlapon lévő Közösségi szolgálat oldalról.
 • Jelentkezés módja: A diákok az iskola honlapján, www.aranyj.euKözösségi szolgálat, Aktuális hírek oldalon lévőlinken jelentkeznek a munkára. (Már 09. 21-től kezdhetik a munkát.) A kapcsolattartó tanárok és az osztályfőnökök minden fontos információval ellátják a diákokat. A jelentkezés alkalmával a diák beírja a nevét, osztályát és megjelöli a felkínált időpontot. (Csak annyi jelentkező írhatja be a nevét, amennyit a rendszer enged)
 • A szervezés menete:

Az osztályfőnök értesül a Fogadó intézmény felkéréséről a kapcsolattartótól és szól a diákoknak.

A diákok figyelemmel kísérik a honlapot az esetleges változásokról.

A diák betegsége esetén tájékoztatja a kapcsolattartót és új diákot jelöl ki a munka elvégzésére.

Csak nagyon indokolt esetben lehet lemondani a vállalt munkát, s orvosi vagy szülői igazolás szükséges. A diákok felróható okból történő hiányzása fegyelmi eljárást von maga után.

A közösségi szolgálat területei

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi

e) környezet- és természetvédelemi,

f) katasztrófavédelmi,

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-kel, továbbá idős emberekkel.

Részletesen:

 1. 1. Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben

A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára. Az tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:

— a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;

— segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami ápolói feladat);

— a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;

— felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;

— a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;

— betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;

— kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hozzátartozójának egyaránt;

— egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába tartozó feladatok;

— orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek kompetenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés);

— leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés.

A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például a betegek eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű szak-irodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban vállalt feladatokat is felölelheti. .

 1. 2. Szociális tevékenységek

— idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);

— idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);

— felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;

— egyéb szociális tevékenység.

 1. 3. Oktatási tevékenységek

— korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben;

— bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;

— oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);

— egyéb oktatási tevékenységek.

 1. 4. Kulturális, közösségi tevékenységek

— kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;

— közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;

— közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;

— bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

 1. 5. Környezet- és természetvédelmi tevékenységek

A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.

Minden esetben együttműködési megállapodás szükséges.

Néhány javasolt tevékenység:

— parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;

— biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;

— szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;

— környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése stb.);

— megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;

— Natura 2000 területek megóvásában részvétel;

— egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.

 1. 6. Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)

Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell a www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen. Az ágazat kidolgozza ilyen irányú ajánlásait.

Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.

 1. 7. Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberek-kel:

— közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;

— életinterjú készítése idős emberekkel; — közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).